Lokalizacja:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 
Wydział Architektury 
Katedra Projektowania Architektoniczno-Budowlanego A-4
ul. Podchorążych 1, 30-084 Kraków
tel. +48 791 921 789
tel. +48 12 628 24 59
tel. +48 12 628 31 30
E-mail: bim@pk.edu.pl

Kierownik:

dr inż. Roman Paruch, prof. PK

Czas trwania studiów:

2 semestry – 158 godz.

Cel studiów:

Celem studium jest zapoznanie słuchaczy z nowymi technologiami projektowania i zarządzania informacją budowlaną w procesach Building Information Modeling (BIM) z zastosowaniem najpopularniejszych systemów BIM. Studia przewidziane są dla absolwentów co najmniej pierwszego stopnia studiów architektonicznych lub pokrewnych. 

Technologia BIM rozwija się od kilkunastu lat, ale obecnie jej wprowadzenie staje się koniecznością. Dyrektywa Parlamentu EU z dnia 15 stycznia 2014 wskazuje na konieczność wprowadzenia w inwestycjach publicznych wymogu stosowania dokumentacji w postaci elektronicznej z zastosowaniem BIM. Kładzie się przy tym nacisk na ocenę ekonomiczną w całym cyklu życia obiektu. Państwa członkowskie EU mają obowiązek wprowadzić te wymogi do prawa krajowego do kwietnia 2016. Wprowadzenie BIM wymaga przygotowania kadr – których brak uważany jest za jedną z głównych przeszkód we wdrażaniu BIM. 

Kadrę dydaktyczną studiów stanowią doświadczeni specjaliści – certyfikowani z zakresu omawianych programów. Po ukończeniu studiów uczestnicy oprócz świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych, otrzymają świadectwa ukończenia certyfikowanych szkoleń firmy Autodesk. 

Sposób i forma zaliczenia poszczególnych przedmiotów:

Przedmioty zaliczane będą na podstawia pozytywnej oceny z pracy projektowej.
Przedmioty poz.2 i poz. 5 wg ramowego programu wymagają do zaliczenia dodatkowo pozytywnej oceny z egzaminu.

Forma zakończenia studiów podyplomowych:

Do ukończenia studiów podyplomowych wymagane jest zaliczenie wszystkich przedmiotów, wykonanie i obrona projektowej pracy końcowej.

Dokumenty uzyskane po ukończeniu studiów:

– świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Politechnikę Krakowską
– certyfikaty ukończenia autoryzowanych kursów Autodesk

Czas trwania zajęć:

– rozpoczęcie zajęć: październik 2023 r.
– zakończenie zajęć: czerwiec 2024 r.
– 130 godzin zajęć laboratoryjnych + 28 godzin wykładów przewiduje się w dwóch grupach:
Wybrane soboty i niedziele – dwie grupy – (średnio raz w miesiącu)
Więcej szczegółów na zakładce Terminy zajęć.