1. Podstawy modelowania BIM.

Tradycyjny proces projektowania a proces BIM.
Miejsce BIM w procesach budowy – DBB, DB, IPD.
Historia technologii modelowania budynków. Poziomy zaawansowania BIM.
Klasyfikacja i standaryzacja w BIM – IFC. BuildingSMART. Open BIM
Główne systemy generujące modele BIM.
Wprowadzenie do modelowania w programie Revit.
Traditional design process and BIM process.
BIM in the AEC Business Model – DBB, DB, IPD.
History of Building Modelling Technology. Maturity Level of BIM.
Classification and Standards in BIM. BuildingSMART. Open BIM
The major BIM Model Generating Systems.
Introduction in Modelling in Revit.
Część praktyczna
Podstawy modelowania i dokumentacji na przykładach budynków: mieszkalnego i biurowego.

2. Zaawansowane modelowanie elementów konstrukcji budowlanych i otoczenia.

Położenie i orientacja w terenie. Obiekty odniesienia.
Więzy geometryczne i wymiarowe, relacje.
Metody edycji elementów, szkicowanie.
Ściany podstawowe, złożone, osłonowe, o dowolnej formie.
Elementy konstrukcyjne: słupy, belki, stropy, stropodachy.
Dachy proste i złożone. Dachy o dowolnej formie.
Komunikacja: schody proste i złożone, pochylnie, poręcze.
Fundamenty: ławy, płyty, stopy. Modelowania terenu i otoczenia.
Analizy słoneczne, oświetlenia, wiatru i energetyczne na modelu budynku.
Model analityczny konstrukcji, analiza statyczna.
Modelowanie szczegółów konstrukcji i zbrojenia.
Rozszerzenia: ściany i dachy szkieletowe drewniane. Zbrojenie.
Podstawy modelowania instalacji.
Project location. Datum elements.
Constraints and Relations.
Modifying tools, sketching.
Walls: Basic, Stacked, Curtain and free form.
Structural elements: Columns, Beams and floors.
Roofs: by Footprint, by Extrusion, by Face.
Circulation: Stairs, Ramps and Railings.
Foundation: Isolated, Wall and Slab. Site Modelling.
Design Analysis – Solar, Light, Wind and Energy Analysis.
Structural Analytical Model – Basic Structural Analysis.
Reinforcement Modelling.
Extensions: Roof and Wall Framing, Reinforcement.
Basic MEP Modelling.
Część praktyczna
Modelowanie i dokumentacji dużego budynku biurowego i otoczenia.

3. Techniki dokumentacji i prezentacji.

Zestawienia i etykiety. Opisy. Szczegóły. Rewizje. Odwołania.
Wymiary i więzy.
Fazy, warianty projektu. Grupy, zespoły i części.
Zarządzanie stylami grafiki.
Tworzenie arkuszy. Drukowanie i publikacja.
Widoki prezentacyjne 3d. Renderowanie i animacja.
Schedules and Tags. Annotation. Detailing. Revisions. Callout.
Dimensions and Constraints.
Phases. Design Options. Groups, Assemblies and Parts.
Managing View Graphic styles.
Creating Sheets. Printing and Publishing. Presentation Views. Renderings and Walkthroughs.
Część praktyczna
Szereg przykładów rysunkowych, renderingów i animacji.

4. Tworzenie rodzin komponentów architektonicznych i konstrukcyjnych.

Idea rodzin. Kategorie obiektów, rodziny i typy.
Parametry: projektu, typu, wystąpienia.
Parametry współdzielone i raportujące. Formuły w parametrach.
Edycja rodzin systemowych.
Tworzenie i modyfikacja rodzin komponentów– edytor rodzin, szablony.
Rodziny adaptacyjne. Środowisko tworzenia rodzin lokalnych.
Understanding Family, Category and Type.
Parameters: Project, Family, Instance. Formulas.
Shared parameters. Reporting parameters. Formulas.
Edit System Family.
Creating and editing Content Family. Templates.
Adaptive Components. Creating Local Family.
Część praktyczna
Szereg przykładowych rodzin komponentów.

5. Modelowanie parametryczne architektoniczne i konstrukcyjne.

Wprowadzenie do parametrycznego modelowania brył i programowania Dynamo.
Modelowanie bryłowe – podstawowe operacje.
Tworzenie i edycja modelu bryłowego w edytorze rodzin i lokalnie.
Komponenty adaptacyjne. Powtórzenia.
Generowania modelu parametrycznego bryłowego za pomocą Dynamo.
Modelowanie koncepcyjne bryłowe budynku.
Analizy powierzchni, oświetlenia, wiatru i energetyczne na modelu koncepcyjnym.
Przekształcenie modelu bryłowego w model budowlany.
Sterowanie parametrami modelu budowlanego za pomocą Dynamo.
Introduction in parametric solid modelling and Dynamo.
Solid modelling – basic operations.
Creating Solids in editor and as Local Family.
Adaptive component. Repeating.
Generating parametrical solids in Dynamo.
Concept modelling and preliminary, solar, wind and energy analysis.
Concept Analysis – Solar, Light, Wind and Energy Analysis.
Creating Model Elements from Solid.
Dynamo in building project environment.
Część praktyczna
Przykładyrodzin parametrycznych i analiz.

6. Przedmioty fakultatywne:

  • Zaawansowana wizualizacja 3ds Max: Zaawansowane techniki wizualizacji: Omówienie importowania projektu z Revit do 3ds Max (.RVT, .3DS, .FBX).Zapoznanie z edytorem, tworzeniem oraz nakładaniem materiałów (UVW Map,Material ID). Ustawienie ujęć, oświetlenia sceny i przygotowanie ustawieńrenderowania (mentalray, iray)
  • Model analityczny i analiza konstrukcji Revit – Robot, model MEP i analizy środowiskowe Revit – GBS (Green Building Studio)
  • Advanced visualization techniques in 3ds Max Advanced visualization techniques: Collaborating between Revit and 3ds Max (.RVT, .3DS, .FBX). Material editor, texturing (UVW Map, Material ID). Placing camera, light and rendering settings (mentalray, iray)
  • Structural Analytical Model in Revit – Robot, MEP and Environmental analysis in Revit – GBS

7. Zaawansowane zagadnienia współpracy i wymiany danych.

Zarządzanie projektem. Standardy. Rozszerzenia. biblioteki.
Współpraca branżowa poprzez pliki .rvt, .dwg, .ifc. Przeglądarki IFC.
Współpraca grupowa lokalnie i globalnie.
Interoperacyjność z różnymi rodzajami plików. Praca z chmurami punktów.
Integracja i zarządzanie modelami w Navisworks.
Przebiegbudowy – TimeLiner, Animator, Scripter. Wykrywanie kolizji.
Wprowadzenie do BIM w infrastrukturze.
Zarządzanie projektem przez aplikacje „w chmurze”.
Project Management. Standards. Extensions. Libraries.
Collaboration.
Worksharing in LAN and WAN.
Interoperability. Working with point Clouds.
Merging and Managing Files in NavisWorks.
Simulate: TimeLiner, Animator, and Scripter. ClashDetective.
Introduction in BIM for Infrastructure.
Project Management and Collaborating “in Cloud”.

8. Seminarium dyplomowe.

Prezentacja i omawianie prac dyplomowych studentów.
Presentation and discussion.